Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden EK-1: Kullanım Koşulları; EK-2: Gizlilik Politikası EK-3: ParamıGeriVer İçerik Politikası; EK-4: ParamıGeriVer.com Anti Spam Politikası ve açıklamalardan (Site dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan tüm açıklamalardan oluşan işbu “ParamıGeriVer.com Üyelik Sözleşmesi” (Hepsi birlikte bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır).

Sözleşme, Üye’nin  www.Paramigeriver.com sitesine üye olurken  elektronik olarak sözleşmeyi  kabul ettiğine dair onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Site: ParamıGeriVer tarafından belirlenen kurallar dahilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu ve internet ortamında http://www.paramigeriver.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca Site olarak anılacaktır).

2.2. Kullanıcı: İnternet vasıtası ile Site’ye erişen ve Site’de sunulan hizmetleri kullanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

2.3. Üye: ParamıGeriVer tarafından Site üzerinde tanımlanan Üye’lik sürecini tamamlayarak ParamıGeriVer ‘in verdiği onay neticesinde Site hizmetlerinden yararlanan; ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri Üye’lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi.

2.4. Link: Site üzerinden Site içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.5. Üyelik Sözleşmesi: Site içerisinde ParamıGeriVer tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “ParamıGeriVer” ile “Üye” arasında üyelik kayıt sürecinde Üye’nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

2.6. Avantaj: ParamıGeriVer tarafından Site üzerinden sunulan her türlü “para iadesi”, “indirim”, kampanya veya promosyon.

2.7. Para İadesi: Satıcı Firma/Mağaza/Şirketler tarafından yapılan indirimlerin ve promosyonların ParamıGeriVer vasıtasıyla Site Üye’lerine sunulma şekli.

2.8. ParamıGeriVer Hizmetleri: Site içerisinde Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ParamıGeriVer tarafından ortaya konulan uygulamalar. ParamıGeriVer, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üye’lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapmakta serbesttir. ParamıGeriVer tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ParamıGeriVer tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Üye’lere duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, Site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ParamıGeriVer tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı, grafik, tablo, liste, tarif, soru-cevap, makale, açıklama ve benzeri beyan ve içeriktir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ParamıGeriVer tarafından açıklanan her türlü beyan ve içeriği de kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyan ve içerikte belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1. Üyelik Site’nin ilgili bölümünde bulunan üyelik formunun zorunlu alanlarının doldurulması, suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve ParamıGeriVer tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


4.2. Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve ParamıGeriVer tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular; veya yukarıda belirtildiği gibi ParamıGeriVer tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış olan; veya üyelikleri süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Site kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Site Üye’liğinin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. ParamıGeriVer her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, Site’de belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun ParamıGeriVer bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun ParamıGeriVer tarafından tespit edilmesi veya ParamıGeriVer’in ticari kararları doğrultusunda ParamıGeriVer’in kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Üye, Site hizmetlerinden faydalanırken ve Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2. Üye, ParamıGeriVer’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.3.
Üye’lerin, ParamıGeriVer tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla ParamıGeriVer Üyelik Hesabı’na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üye’lerin sorumluluğundadır. Üye’ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin, diğer Üye’lerin, ParamıGeriVer’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.4. Üye Firma’lar Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul ve taahhüt etmektedirler. Üye Firma’lar bununla birlikte Site üzerinden vermekte oldukları Avantajları ve promosyonları, şartlar sağlandığı taktirde tam ve zamanında ödeyeceklerini de beyan, kabul ve taahhüt etmektedirler.

5.1.5
ParamıGeriVer, Üye’ler tarafından ParamıGeriVer’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı, ve ilaveten Üye Firma’ların verdikleri sözleri yerine getirmemelerinden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.


5.1.6. Site’de Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ve önerilen avantajlardan dolayı ParamıGeriVer’in, ParamıGeriVer çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. 

5.2. ParamıGeriVer‘in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. ParamıGeriVer, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " ParamıGeriVer Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi; işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşme ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. ParamıGeriVer, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye Firma’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve linkleri tüm Site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ParamıGeriVer, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

5.2.3. Site üzerinden, ParamıGeriVer’in kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lara, ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine linkler verilmektedir. Bu linkler, yöneldikleri internet sitelerine veya işletenlere destek, veya içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri ile bunlara ait ürün ve hizmetler veya bunların içerikleri hakkında ParamıGeriVer’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4. ParamıGeriVer, Site’de yer alan Üye’lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye’nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5.
ParamıGeriVer, sözleşme koşullarına, genel hukuka, genel ahlak kurallarına ve başkalarının haklarına aykırı olan içerikleri bulunduran Üye Firma sitelerine vermiş olduğu linkleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; ParamıGeriVer bu tip içerikleri bulunan Üye Firma’ların üyeliklerine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 

6. ParamıGeriVer Hizmetleri

ParamıGeriVer, Üye Müşteri’lerin Üye Firma’lardan yapacağı Site’de listelenmiş alışverişlerden Para İadesi almalarına aracılık eder. 

Üye (Üye Müşteri), Üye Firma (Satıcı)’dan Site’de belirtildiği şekil ve koşullar çerçevesinde alışveriş yapınca, ve Üye Firma bunu onaylayıp Para İadesi’ni ParamıGeriVer’e gönderince ParamıGeriVer bu parayı Üye’ye öder. ParamıGeriVer gerekli gördüğü takfirde ödeme yapmadan önce “Yıllık Hizmet Bedeli” olan ve sitede ilan edilen bir miktarı bu Para İadesi’nin içinden alır. 

Hizmetten Yararlanma:

Para İadesi alabilmek için: 

- ParamıGeriVer’e üye olmak,

- ParamiGeriVer.com üzerinde yer alan Üye Firma linklerini tıklayarak Üye Firma’ya ait siteden tarif edildiği şeklide alışveriş yapmak,

- Üye Firma’nın bu alışverişi onaylayarak ParamıGeriVer’e bu alışverişle ilgili Para İadesi’ni göndermesi gerekmektedir. 

ParamıGeriVer site kuralları uyarınca kendisine gönderilen Para İadesi’nin tamamını gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Para İadesi’nin ilişkilendirildiği alışverişi yapmış olan Üye Müşteri’sine ödeyecektir.Para İadesi’nin ödenmeyeceği bazı durumlarda ParamıGeriVer kayıtları esas alınır.

ParamıGeriVer sadece avantajların yeraldığı ve üye alıcıların üye satıcılara yönlendirildiği bir platformdur. ParamıGeriVer satıcı veya yükleyici veya tedarikçi değildir. ParamıGeriVer üye müşterilerinden hiç bir zaman ödeme talep etmez. Dolayısıyla satılan veya kiralanan mal veya hizmetlerden, yapılan ödemelerden, satış şartlarından veya alışveriş konusu mal ve hizmetlerin kalitesi, çalışırlığı, güvencesi vb gibi satıcı veya kiralayıcının bilmesi gereken detaylar ile bunların paketlenmesi, yüklenmesi, taşınması, sigortası vb alt hizmetlerden sorumluluk kabul etmez.

Alıcılar internet içi veya internet dışı alışverişlerinde satıcılardan, normalde (bu satıcıya ParamıGeriVer’in linki olmadan gittiklerinde) ne garantiler istiyorlarsa aynılarını istemeli ve aynı dikkat ve ciddiyet içinde alışverişlerini tamamlamalıdırlar.

ParamıGeriVer zaman zaman hizmetlerinde değişikliğe gidebileceği gibi burada anlatılanlara ilave hizmetler de sunabilir; ve bunlarla ilgili olarak kullanıcı ve üyelerini bilgilendirebilir. Bu yeni hizmetler ilave kullanım şartları altında kullanılabilir.

7. Gizlilik Politikası

ParamıGeriVer, Site’de Üye’lerle ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. ParamıGeriVer Üye’lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Site’nin (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site Veritabanı, Site Arayüzü, tasarım, renk, logo, isim, metin, resim, ses, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ParamıGeriVer’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ParamıGeriVer’e ait ve/veya ParamıGeriVer tarafından üçüncü bir kişiden lisans ve/veya izin altında alınmıştır. Kullanıcılar, ParamıGeriVer hizmetlerini, ParamıGeriVer bilgilerini ve ParamıGeriVer’in telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek hakkına sahip değildirler. Gerçek ve tüzel kişiler, işbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde ParamıGeriVer tarafından şartlı olarak izin verilen durumlar haricinde ParamıGeriVer’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 

İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde ParamıGeriVer tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ParamıGeriVer; ParamıGeriVer hizmetleri, ParamıGeriVer bilgileri, ParamıGeriVer telif haklarına tabi çalışmaları, ParamıGeriVer ticari markaları, ParamıGeriVer ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

9. Sözleşme Değişiklikleri

ParamıGeriVer, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ParamıGeriVer işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ParamıGeriVer için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ParamıGeriVer’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ParamıGeriVer’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. ParamıGeriVer Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ParamıGeriVer’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, kaset, disk, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ParamıGeriVer’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. Geçersizlik

İşbu Sözleşme ve ekli belgelerde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimesinde herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve eklerinin geçerliliğini ve bağlayıcılığını etkilemez. 

14. Yürürlüğe Giriş 

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.